شماره حساب ها

شماره حساب‌ها

ردیفنام بانکنام شعبهشماره حساب
۱ اقتصاد نوین حافظ ۱۰۶۲۵۳۰۰۰۱
۲ پارسیان حافظ ۰۱۰۰۰۳۴۶۱۱۰۰۸
۳ تجارت حافظ ۰۱۵۶۳۴۵۵۳۹
۴ سپه سی تیر ۵۲۱۶۹۳
۵ صادرات حافظ ۰۱۰۱۳۰۳۸۴۳۰۰۵
۶ ملت تولید دارو ۱۵۴۳۵۵۴۴/۶۸
۷ پاسارگاد حافظ ۲۵۶۱۱۴۳۹۳۲۵۱
۸ ملی بورس ۰۱۰۰۳۷۰۴۶۰۰۰۰
۹ سامان سی تیر ۸۴۹۴۰۳۹۴۲۹۱
۱۰ سینا طالقانی ۱۱۶۴۱۹۸۸۸۲۶۱
۱۱ مسکن مسکن ۱۴۰۰۵۱۷۵۳۳۷
۱۲ خاورمیانه خاورمیانه ۰۷۰۷۱۰۵۷۴۰۱۱۱۰۰۱